El contracte ha estat adjudicat a la Unió Temporal d’Empreses UTE Granollers, formada per les companyies Transfesa Logistics, Renfe Mercaderies i Solucions Logístiques Integrals, per un import de 1.643.155,8 euros (IVA inclòs).

Durant un període de sis anys, prorrogables tres més, l’UTE adjudicatària gestionarà i comercialitzarà, al seu risc i ventura, els espais, instal·lacions i recursos d’aquesta terminal, que compta amb una superfície total per a ús logístic de 15.500 m2 i 5 vies on es realitzen les operacions de càrrega i descàrrega d’UTI.

A més, tindrà a la seva disposició un edifici d’oficines de 100 m2, un magatzem de 100 m2 i un edifici de xarxa contra incendis.

En aquesta terminal ferroviària amb caràcter de servei públic, la UTE adjudicatària estarà obligada a la prestació del servei de manipulació d’Unitats de Transport Intermodal (UTI) a les empreses ferroviàries i altres candidats que ho sol·licitin d’acord amb les condicions i preus que aprovi el propi adjudicatari, segons disposa la Llei del sector ferroviari, i que ha de publicar en lloc web, on aquesta informació es pugui obtenir gratuïtament. En qualsevol cas, per a la prestació d’aquest servei es regirà pels principis d’igualtat, transparència i no discriminació.

La prestació d’altres serveis associats a la logística del transport de mercaderies que li puguin ser requerits, com l’emmagatzematge i dipòsit d’UTI, la seva neteja i reparació i inspecció, la gestió de duana i els al·luvions, facturació i altres, es realitzaran amb caràcter comercial, d’acord amb els pactes i acords que s’assoleixin entre l’entitat adjudicatària i les empreses interessades en els mateixos.

A més, l’adjudicatària haurà d’oferir la prestació d’altres serveis vinculats al tren a la terminal, com els de maniobra.

UTE Granollers ha de mantenir els preus de la prestació dels serveis, que havien estat aprovats per l’anterior adjudicatària per a tot l’any 2019, com es requeria en el propi plec.

Com a compromís de qualitat sobre la prestació dels serveis, l’adjudicatària no podrà cobrar els serveis realitzats, si aquests haguessin estat subjectes a la paralització completa dels mitjans (de manipulació o de maniobres) superior a 24 hores quan una petició no hagi pogut ser atesa.

La UTE resta obligada a realitzar la prestació dels serveis amb total transparència i igualtat de tracte, facilitant a Adif tota aquella informació que es precisi sobre els serveis prestats (tipus i nombre de serveis).

Així mateix, Adif farà pública l’oferta tècnica de l’adjudicatària a fi d’informar dels compromisos de prestació de serveis adquirits per aquesta.

 

Activitat de la terminal de Granollers

La terminal de mercaderies, situada a la capital de la comarca barcelonina del Vallès Oriental, va registrar una activitat durant 2018 de 673 trens expedits i rebuts, 19.634 UTI manipulades i 784 hores de moviment de locomotora.

Aquesta adjudicació s’emmarca dins de les actuacions que Adif realitza, en línia amb el Pla d’Infraestructures, Transport i Habitatge (PITVI) del Ministeri de Foment, per fomentar la participació activa, en la prestació de serveis, dels diferents agents que intervenen en la cadena logística del transport ferroviari de mercaderies.

 

Més informació:

Adif

El Mercantil

El Vigía