Amb l’objectiu d’adaptar les instal·lacions a la longitud del tren estàndard interoperable, en totes les vies requerides.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha aprovat l’expedient d’informació pública i definitivament el “Estudi Informatiu per a la implantació de l’ample estàndard en el tram Castelló-Tarragona del Corredor Mediterrani”, segons anunciava ahir el Boletín Oficial del Estado (Veure PDF anunci BOE).

(02/06/2020) La planificació ferroviària del Ministeri de Transports pretén, entre altres objectius estratègics, millorar l’eficiència i competitivitat del sistema de transport ferroviari, optimitzant la utilització de les capacitats existents, per al que és fonamental aconseguir la interoperabilitat amb la resta de la xarxa europea.

En aquest sentit, el Corredor Mediterrani és una peça clau en la connexió amb Europa, ja que connecta en el seu itinerari principal les Comunitats Autònomes d’Andalusia, Regió de Múrcia, València i Catalunya amb la frontera francesa, donant servei a un àmbit geogràfic que concentra una part significativa de la població i el PIB nacionals, així com als principals ports del Mediterrani i destacats centres industrials.

Referent a això, s’està desenvolupant la implantació de l’ample estàndard i l’adaptació a la longitud de 750 metres —corresponent a la del tren estàndard interoperable—, en el tram del Corredor Mediterrani comprès entre Múrcia/Runams i el nus de Castellbisbal, a la província de Barcelona.

En el tram Castelló-Tarragona, es poden distingir dos subtrams: Castelló-Vandellós i Vandellós-Tarragona. En el primer, ja es disposava d’una via doble en ample ibèric electrificada, minetras que en el segon tram, el passat 13 de gener entrava en servei la denominada Variant de Vandellós, que habilita una nova doble via en ample ibèric des d’aquesta localitat fins a la connexió amb la línia d’alta velocitat Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, mitjançant el canviador d’ample de la Boella.

Característiques tècniques de l’estudi

L’estudi informatiu aprovat ahir desenvolupa la implantació de l’ample estàndard en el tram Castelló-Tarragona, tant en les seves vies generals com en totes aquelles que així ho requereixin per raons de circulació (vies d’apartat), adaptant les instal·lacions i elements de la línia que siguin precisos per a la correcta explotació de la longitud del tren estàndard interoperable (750 metres), garantint, alhora, l’adequada prestació, capacitat, estabilitat i fiabilitat dels trànsits de viatgers i mercaderies.

Tràmit d’informació pública

L’expedient d’informació pública i audiència de l’Estudi Informatiu es va iniciar mitjançant la publicació de l’anunci en el Boletín Oficial del Estado, de data 25 de novembre de 2019, i no va ser objecte d’avaluació ambiental, en quedar fora dels supòsits de la Llei d’avaluació ambiental.

 

Font: Vía Libre.