PROPOSTA DE REGLAMENT COUNT EMISSIONS – EU
EL CSM DONA FEEDBACK A LA COMISSIÓ EUROPEA

La proposta de Reglament CountEmissionsEU en el seu entorn normatiu
El mes de juliol de 2023 la Comissió Europea va presentar la proposta de Reglament CountEmissions EU, ara en fase de recepció de “feedback”.
Aquesta proposta estableix el marc per al càlcul de les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle en les operacions de la cadena de transport.
Es planteja de forma no obligatòria; de fet, en el mateix text del Reglament s’especifica que la intenció és establir l’entorn adequat per tal que el propi mercat vagi introduint el càlcul de les emissions GEH associades a la cadena de transport.
Tanmateix, s’ha de tenir en compte que altres iniciatives legislatives de la CE sí que estan introduint obligatorietat de cara al càlcul de les emissions de la cadena de transport. Més concretament, la Directiva d’informació corporativa en matèria de sostenibilitat (CSRD) 2022/2464, aprovada el desembre de 2022 pel Parlament Europeu i el Consell, introdueix per primera vegada l’obligatorietat per reportar les emissions de GEH per part dels proveïdors de tota la cadena de valor del producte.

Feedback del CSM
Donada la importància d’aquesta proposta de reglament, i seguint la línia de treball que ha vingut desenvolupant el CSM dins del terreny de la posada en valor del rol del ferrocarril en el terreny de la reducció d’emissions del transport, s’ha redactat i fet arribar a la CE un text de feedback.
Aquest text presenta a la CE les següents consideracions:
• Es valora molt positivament la iniciativa d’aquest Reglament, donat que per primera vegada estableix una metodologia comuna i harmonitzada per al càlcul de les emissions de GEH de la cadena de transport, a un nivell d’estandarització, detall i complexitat que permetrà la comparació entre diferents proveïdors per a una mateixa cadena de transport.

• També és molt positiu que el Reglament hagi assumit com a base d’aquesta metodologia la nova ISO 14083 (publicada aquest mateix any), donat que aquesta s’ha originat en el propi mercat i ja actualment els segells més rellevants en el terreny del càlcul i reducció d’emissions a nivell de la indústria internacional estan alineats amb aquesta ISO, en major o menor grau.

• Amb aquest Reglament es passa, de fet, a cobrir un buit que existia en aquest terreny per part de les autoritats europees, que són les que, de fet, han d’establir les pautes per al càlcul de les emissions i homogeneïtzar tot el sistema. En altres paraules, passar a posar ordre en un sistema de càlcul d’emissions i plans de reducció de les mateixes que s’havia impulsat ja des de l’àmbit privat, però de forma dispersa i heterogènia.

• Dit tot això, el CSM demana a la CE que consideri, a més de les iniciatives legislatives relacionades amb l’obligatorietat del reporting o, com és el cas d’aquest Reglament, l’establiment de metodologies de càlcul, altres accions en el terreny dels incentius per tal d’impulsar la reducció de les emissions del transport. En aquest sentit, cal visualitzar el valor del ferrocarril en termes de reducció d’emissions de GEH; i se suggereix definir un sistema d’etiquetat de producte que faci referència al transport, per incidir així en un dels principals motors de canvi en el terreny de la descarbonització: el consumidor.
El document de feedback va ser lliurat a la CE per la plataforma web associada a aquesta proposta de Reglament, el 27 de setembre de 2023.