La CNMC ha aprovat l’Informe Anual del Sector Ferroviario 2019 (INF/DTSP/009/20), que inclou informació sobre la xarxa ferroviària, els serveis de transport de viatgers i els de mercaderies.

Durant l’any es va obrir a la circulació el nou tram d’alta velocitat (AV) entre Antequera i Granada, de manera que els quilòmetres de xarxa d’AV a Espanya es van situar en 2.760 km. La intensitat d’ús de la xarxa es va situar en valors similars a 2018, encara lluny dels valors aconseguits en altres països europeus.

Quant als ingressos per cànons i per la prestació de serveis bàsics i complementaris de l’administrador de la xarxa (Adif), es van superar els 1.570 milions d’euros, gairebé un 3% més respecte a l’any anterior. En els últims cinc anys, els cànons per utilització de línies ferroviàries han guanyat un pes significatiu en els ingressos que percep Adif en passar del 52,7% al 70,8% del total.

Transport ferroviari de viatgers

A pesar que el nombre de viatgers es va alentir respecte a 2018, quan aquests van augmentar interanualment gairebé un 4%, durant 2019 es va registrar un lleuger augment del 0,7%, fins als 511 milions de passatgers. Per part seva, els ingressos van aconseguir els 3.506 milions d’euros, un 2,3% més.

Així mateix, l’oferta global de serveis comercials, mesurada amb tren·km, es va incrementar un 1,3% en 2019, fins als 62,3 milions de tren·km. Aquest creixement va tenir lloc en l’alta velocitat (AV), on el número de tren·km va augmentar un 3,1% fins a 33,8 milions. Per contra, el trànsit en llarga distància convencional va caure un 0,8% fins a un total de 28,5 milions.

Madrid va continuar sent la principal ciutat origen i destinació dels usuaris de serveis comercials, i el trajecte que uneix Madrid amb Barcelona va acumular el nombre més gran de viatgers, amb gairebé un total de 4,5 milions.

Rodalia i mitjana distància

A més, durant 2019 es va produir un lleuger alentiment de la demanda en nombre de viatgers en els serveis de rodalia (+0,6%) i en els de mitjana distància convencional (+0,2%), tots dos subjectes a les obligacions de servei públic. Només els serveis AVANT van registrar un cert dinamisme amb creixements pròxims al 2,6%, fins als 8,9 milions de viatgers.

Els ingressos totals corresponents als serveis subjectes a obligacions de servei públic van ascendir, en 2019, a una mica més de 2.002 milions d’euros. Quant a l’origen dels ingressos, la distribució va ser molt similar a la de 2018: 58,4%, de les subvencions de l’Administració General de l’Estat, el 39,8% de la venda de bitllets i l’1,8% d’altres convenis subscrits per les Comunitats Autònomes.

La quota modal del servei ferroviari de viatgers es va mantenir invariable respecte a 2018, amb un 6,4% del total de viatgers.km a Espanya en 2018, mentre que la manera aèria va millorar fins a aconseguir el 7,4%.

Transport ferroviari de mercaderies

L’activitat dels serveis de transport ferroviari de mercaderies va créixer lleugerament en termes de tren.km i de tona km neta, mentre que va disminuir un 4,6% en termes de tones netes. Així es va situar en nivells similars als de l’any 2016 a conseqüència del tancament de diverses centrals tèrmiques. La xifra total d’ingressos per trànsits de mercaderies va descendir un 2,5%, fins als 289 milions d’euros, valor similar a l’aconseguit l’any 2016.

Les empreses que competeixen amb Renfe en el trànsit de mercaderies (a les quals es va sumar una nova durant l’any) van presentar una millor evolució durant 2019, encara que van alentir el seu ritme de creixement. Així, en l’agregat van registrar increments del 3,8% en els tren·km, fins als 9,4 milions, i del 5,4% en les t·km netes, que van aconseguir els 4.272 milions, en tant que el volum de tones netes transportades es va estancar respecte a l’any anterior, amb un creixement del 0,7% fins als 8,7 milions.

Renfe Mercaderies

Per part seva, l’activitat de Renfe Mercaderies va continuar descendint, ja que, malgrat el lleuger increment en trànsit de l’1,0% amb tren·km fins als 16,3 milions, les t·km netes van sofrir un descens de l’1,9% fins als 6.201 milions. Quant a les tones netes transportades, es va produir un descens del 7,1% similar al de l’any anterior per a arribar als 17 milions.

Pel que fa a la quota de mercat, les empreses alternatives van millorar la seva situació respecte a Renfe Mercaderies, tal com ja va succeir en 2018. En termes de t.km netes, van aconseguir el 40,8% de quota (39,1% en 2018) i en tones netes, el 33,7% (31,9% en 2018).

El trànsit intermodal (combina diversos mitjans per al transport de mercaderies) va superar en importància al trànsit de vagó complet i va ser, a més, la modalitat de servei utilitzada majoritàriament pels competidors de Renfe Mercaderies. La quota modal del transport ferroviari en el transport de mercaderies terrestre es va situar, en 2019, en l’1,6% en tones netes i en un 4,0% en t·km netes. La carretera va continuar sent, amb gran diferència, el mitjà de transport més utilitzat a Espanya per al transport de mercaderies.

Serveis ferroviaris en els ports

El trànsit ferroviari de mercaderies està estretament relacionat amb la manera portuària. Així, les mercaderies transportades per via fèrria amb origen o destinació en els ports espanyols van aconseguir els 14,5 milions de tones netes en 2018, la qual cosa suposa entorn del 50% de les mercaderies totals transportades per ferrocarril.

No obstant això, la distribució del transport de mercaderies per ferrocarril entre els 21 ports amb connexió ferroviària va ser molt desigual, ja que només set ports van aglutinar el 90% de la càrrega transportada per ferrocarril. Entre ells, Barcelona, València i Bilbao van aglutinar el 56% del total de les tones netes transportades.