Adif, Azvi i Tria han rebut per part de l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF) l’autorització d’entrada en servei del sistema d’eix d’ample variable per vagons de mercaderies (OGI), desenvolupat conjuntament per les tres empreses.

En concret, la AESF ha autoritzat que els vagons plataforma porta-contenidors MMC3 i porta-vehicles LTF equipats amb els conjunts d’eixos OGI d’ample variable puguin circular en servei comercial, realitzant els eixos dels vagons el canvi d’ample de forma automàtica al pas per un canviador .

L’homologació d’aquest sistema de canvi automàtic d’ample d’eixos constitueix una gran fita en l’àmbit de la innovació ferroviària. El sistema resol el problema de l’existència de xarxes amb diferents amples de via, que llasta de manera significativa el trànsit de mercaderies. En aquest sentit, un tren de mercaderies equipat amb aquest eix de rodament desplaçable pot circular entre les diferents fronteres existents amb amples de via diferents, en realitzar l’eix el canvi d’ample automàtic, de manera que s’eliminen els punts de trencament de càrrega. D’aquesta manera s’escurçaran els temps de recorregut de les mercaderies i es reduirà el cost econòmic associat que suposa l’intercanvi d’eixos de diferent ample o el transbord de càrregues entre vagons.

L’homologació del sistema es produeix després del desenvolupament d’assaigs de laboratori, amb aplicació de càrregues de fins a 38 tones per eix, i d’assajos de circulació, on s’han realitzat 500 canvis entre ample ibèric (1.668 mm) i ample internacional (1.435 mm ). El sistema també ha superat dues etapes de proves en via. La primera fase va consistir en el rodatge a via d’ample ibèric, completant 50.000 km. En la segona etapa es van realitzar 50.000 km de rodatge tant en via d’ample convencional com internacional, amb càrrega màxima i a la màxima velocitat autoritzada.

Després d’aconseguir aquestes dues primeres fases de forma satisfactòria els eixos han rebut l’autorització de posada en servei preceptiva en compliment de les Especificacions Tècniques d’Homologació vigents. A continuació, la tercera i última etapa està consistint en la circulació al llarg de 150.000 km addicionals, en vies de tots dos amples, amb màxima càrrega i velocitat autoritzades, podent circular en aquest cas com trens comercials.

Amb l’aprovació de la nova Especificació Tècnica d’Interoperabilitat de Vagons (ETI), prevista per a juny de 2019, l’eix d’ample variable per a mercaderies podrà homologar-se a nivell europeu com un component d’interoperabilitat.

El sistema OGI desenvolupa dos tipus d’eix, en funció del diàmetre de roda:

a) Eix variable per roda de diàmetre 920 mm. Apte per circular a 120 km / h, suporta una càrrega màxima de 22,5 Tn, i és compatible amb els bogies normalitzats y21 i I25, tant nous com ja fabricats. A més aquest eix també pot ser emprat en vagons d’eixos.

b) Eix variable per roda de diàmetre 760 mm. Apte per circular a 120 km / h, suporta una càrrega màxima de 16 Tn i pot emprar-se en vagons d’eixos amb roda d’aquest diàmetre (no existeixen bogies que emprin aquest tipus d’eix). Aquest tipus de vagó és el típic porta-vehicles.

El vídeo del projecte està accessible en aquest enllaç: https://youtu.be/5dwruc0Olak