El passat 19 d’octubre el Departament de Territori i Sostenibilitat va participar a l’onzena
edició del Fòrum del Corredor Mediterrani.

El Fòrum és un òrgan consultiu, presidit pel Coordinador del Corredor en el que participen les
regions i les autoritats portuàries, a més de les representacions dels Estats Membres
interessats i qui ells considerin convenient. La seva principal funció és transmetre els
avançaments de l’anomenat Pla de Treball del Corredor a aquests actors i donar‐los‐hi veu al
respecte. El Pla de Treball el defineix un consorci empleat per la Comissió Europea i el
supervisa la secretaria del Coordinador i els Estats Membres interessats, els quals son els
responsables d’aprovar‐lo.

El Pla de treball vigent actualment és el de la 2a edició, aprovada el desembre de 2016 i es
preveu que a finals d’any se n’aprovi la tercera. Els elements addicionals d’aquesta nova edició
seran una previsió de l’estat d’implementació del Corredor pel 2030 i la presentació del
anomenats flagship projects, els projectes del corredor que poden aportar un benefici de
manera més ràpida i mesurable i que a la vegada tenen un consens elevat i son un estímul per
a la innovació.

La previsió de l’estat d’implementació del Corredor pel 2030 que es presenta a l’onzena edició
del Fòrum posa de relleu que projectes d’alt valor afegit europeu, com la nova línia Montpeller
– Perpinyà, no estaran enllestits. Cal recordar que els països s’havien compromès, a través del
Reglament (UE) nº 1315/2013, a garantir les mesures adequades per a que els projectes
d’interès comú de la xarxa bàsica, com aquest, es finalitzessin com a molt tard el 2030.

Altres aspectes que es va tractar a l’última edició del Fòrum son: l’avaluació de l’impacte en el
canvi climàtic dels projectes del Corredor, la necessitat de restablir els grups de treball del
Fòrum pel desenvolupament coordinat de les infraestructures en els trams transfronterers, la
Declaració conjunta dels 11 coordinadors de la xarxa bàsica de transports i el calendari de
previsió dels resultats de la convocatòria CEF 2016, la resolució de la qual es preveu per
mitjans de l’any vinent.

El mandat del Coordinador del Corredor Mediterrani finalitza el març de 2018 i la dotzena
edició del Fòrum es preveu pel juny del mateix any.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.