CONTACTE:   info@csmmed.cat

 

ÀMBITS D‘ACTUACIÓ

Les funcions dels Comitè són les següents:

a) Promoure que la demanda industrial trobi solucions eficients per a l’ús de la multimodalitat.

b) Actuar com a punt de comunicació centralitzat i com a finestreta única permanent, destinada a oferir atenció, suport i informació als sectors que representen la demanda de serveis multimodals.

c) Ser el punt de trobada de la demanda per a la integració de serveis multiclient i multiproducte tant a nivell d’empreses establertes en territori català com per facilitar els retorns en ple.

d) Ser una plataforma que garanteixi la participació i l’intercanvi d’experiències d’identificació de problemàtiques comunes en el transport multimodal de mercaderies.

e) Establir relacions amb altres facilitadors neutrals o comitès similars que tinguin relacions comercials destacades o potencialment interessants per a les empreses establertes a Catalunya.

f) Estudiar l’interès a promoure nous models de negoci a entorn de la gestió del transport multimodal, actors intermedis i punts de ruptura de càrrega o de canvi nodal.

g) Anàlisi funcional i comercial de nous serveis multimodals, a partir del suport a l’elaboració d’estudis de viabilitat tècnica i econòmica i de facilitar l’execució de plans de negoci.

h) Promoure el desenvolupament i l’entrada al mercat de tecnologies adaptades, juntament amb universitats i centres tecnològics.

i) Donar suport a les institucions públiques en la definició i coordinació de les diferents actuacions vinculades.

j) Participar en esdeveniments de la CE, jornades, seminaris i fires internacionals per a actuacions de lobby en favor de la multimodalitat i per promoure relacions comercials.

k) Actuar com a òrgan d’interlocució amb l’Oficina de Gestió Permanent del Corredor Ferroviari de  Mercaderies número 6.

l) Promoure la participació en projectes europeus i internacionals i en esdeveniments d’interès.

m) Ajudar a desenvolupar el sector del ferrocarril com a sector industrial.

n) Facilitar i promoure la realització de projectes i proves pilot de nous serveis (suport promocional al llançament comercial de nous serveis multimodals, prioritzant la dimensió internacional).

o) Qualsevol altra funció que li pugui encomanar les persones titulars dels departaments competents en matèria de transports i en matèria d’indústria, relacionada amb els objectius del Comitè.

 

Font: DOGC.