El Mediterrani necessita un corredor de mercaderies i de persones intermodal, fiable, competitiu en temps i en estalvi de costos, que permeti atraure empreses, inversions globals i operacions logístiques.

El corredor Mediterrani constitueix un sistema de transport estratègic per a Catalunya, atès que permet connectar les principals àrees d’activitat econòmica amb la resta de la península Ibèrica i amb Europa.

Aquest corredor, tal com estableix la política de xarxes transeuropees de transport, està conformat pel conjunt de les infraestructures ferroviàries, viaries, portuàries, aeroportuàries i logístiques, junt amb els serveis de viatgers i mercaderies que circulen per aquestes infraestructures.

És un eix prioritari tant per vertebrar el país i donar resposta a les necessitats de mobilitat, com per garantir la competitivitat de l’economia.

El corredor Mediterrani s’ha d’entendre com un projecte multimodal i global, encaminat a aconseguir una oferta de transport adient en condicions de capacitat i qualitat, per donar una resposta competitiva i sostenible a la demanda de mobilitat de mercaderies i persones.

Així, el corredor i les infraestructures que el configuren no són una finalitat en si mateixes, sinó un instrument per potenciar l’eix Mediterrani com a pol generador i d’atracció de l’activitat econòmica i, a la vegada, afavorir la cohesió territorial.

En el context europeu, el corredor Mediterrani i els seus nodes associats, identificats com a bàsics a la xarxa transeuropea de transports, vol ser un instrument per potenciar els ports i aeroports del Mediterrani com la porta sud d’Europa, una connexió més eficient, sostenible i competitiva en temps i costos del tràfic marítim i aeroportuari de mercaderies entre Àsia i el centre d’Europa.

L’Agenda catalana del corredor Mediterrani

És un document que pretén, en primer lloc, sintetitzar l’estratègia i la planificació infraestructural intermodal del Govern de Catalunya al voltant del corredor Mediterrani.

En segon lloc, el document és un exercici de priorització de projectes associats al corredor Mediterrani a Catalunya, desenvolupant les actuacions concretes a curt i mitjà termini i constituint el full de ruta de la seva implantació. Estableix les inversions necessàries previstes per garantir la implementació efectiva del corredor Mediterrani al llarg del temps, buscant la màxima rendibilitat i eficiència de les actuacions a executar des del primer moment.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.